logo eko wisla
   
Eko-Wisła Sp. z o.o.

Eko-Wisła na youtube

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.

Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów „Eko-Wisła” Spółka z o. o. w Sulnówku powstało w celu realizacji zadań własnych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000308822 - postanowieniem z 7 lipca 2008 r. Od tego czasu działała jako Spółka z ograniczoną działalnością. Właścicielem Spółki jest Gmina Świecie.

Zarząd Spółki jest jednoosobowy i reprezentuje go Tadeusz Werkowski - Prezes Zarządu.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr V/110/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023” jesteśmy jedną z trzech Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Regionie 1.

mapka

Źródło: Plan Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023

 

Nasz RIPOK to trzy instalacje:
1. składowisko odpadów (zdolność przyjęcia odpadów min 15 lat + BAT)
 - trzy kwatery składowania o łącznej powierzchni - 9,2 ha i pojemności całkowitej - 1.156.000 m3:
I zrekultywowana – powierzchnia 2,00 ha,
II rekultywowana - powierzchnia 2,45 ha,
III eksploatowana od 2011 roku – powierzchnia 4,71 ha,
- zbiornik na odcieki – pojemność 1.100 m3
- studnie odgazowujące wraz z aktywnym systemem odzysku biogazu w systemie mikrokogeneracji
- waga samochodowa - ewidencja odpadów
- brodzik dezynfekcyjny – myjka ciśnieniowa
- myjnia płytowa

2. Kompostownie
- odpadów organicznych
- odpadów zielonych

3. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych o wydajności 30 000 Mg/rok.

Obiekty technologiczne:
- Punkt przyjmowania i czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych
- Punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych
- Punkt przetwarzania odpadów budowlanych
- Sortownia (MBP):
Segregacja odpadów komunalnych zmieszanych
Segregacja odpadów surowcowych z selektywnej zbiórki
Stabilizacja frakcji drobnej (<90 mm) odpadów zmieszanych